0

آموزش گرامر انگلیسی – افعال Modal یا وجهی

آموزش گرامر انگلیسی - افعال Modal یا وجهی

تاپ زبان: در این مطلب آموزش گرامر زبان انگلیسی، می خواهیم در مورد افعال Modal یا افعال وجهی صحبت کنیم و آن را بصورت ساده به شما آموزش دهیم. در انتهای آموزش نیز ویدیوی یادگیری ۱۸۰ فعل مودال در زبان انگلیسی را برای شما آماده کردیم.

تعریف افعال Modal

کلمه Modal از Mood، به معنای حالت، وجه، یا وضعیت ذهنی گرفته شده است. عبارت افعال Modal شاید برای ما فارسی زبان ها نامأنوس باشد، چراکه در دستور زبان فارسی معادل دقیق و یا حتی ترجمه تعریف شده‌ای برای اشاره به آن نداریم. اما به بیان ساده، Modal Verb ها یا افعال وجهی، افعالی کمکی هستند که شدت، میزان قطعیت، یا احتمال انجام و وقوع عملی را مشخص می کنند.

افعال مدال (modal verbs)، شامل افعال can, could, may, might, must, need not, shall/will, should/ought to می شوند. این افعال توانایی، اجازه، امکان انجام و … را در جمله نشان می دهند. شکل افعال مدال با توجه به زمان جمله تغییر می کند در نتیجه باید در زمان استفاده از آنها به زمان جمله توجه کرد.

بعد از همه افعال وجهی بایستی از شکل سادۀ فعل استفاده شود. همچنین، این افعال در فاعل‌های سوم شخص مفرد e)s) نمی‌گیرند.

ساختار افعال وجهی بصورت ساده به شکل زیر است:

شکل سادۀ فعل + افعال وجهی

در جدول زیر این افعال با ترجمه فارسی آمده است.

توانستن Can / Could / Be able to
ممکن بودن May / Might
باید Shall / Should
باید Must / Have to
برای زمان آینده به کار می رود (خواهد) Will / Would

 

افعال و عبارات dare, ought to, had better, و need not هم رفتاری شبیه افعال مدال دارند.

گرامر زبان انگلیسی - قوانین اضافه کردن S سوم شخص به افعال + ویدیو
پیشنهاد مطلب

میزان کاربرد هر کدام از افعال وجهی را می توان در تصویر زیر مشاهده کرد.

میزان کاربرد هر کدام از افعال وجهی
میزان کاربرد هر کدام از افعال وجهی

مثال:

I’ll go to school tomorrow.

فردا به مدرسه می روم.

این جمله یک جمله کاملا خنثی است. اما به یک مثال دیگر توجه کنید:

I must go to school tomorrow.

فردا باید به مدرسه بروم.

در این جمله قطعیت وجود دارد. یا به عبارتی لحن این جمله شدیدتر است، و دیگر خنثی نیست.

و یک مثال دیگر:

I might go to school tomorrow.

فردا شاید به مدرسه بروم.

شدت، یا قطعیت این جمله از جمله اولی که مثال زدیم کمتر است.

عاملی که در شدت و ضعف این جملات تاثیر داشت فعل های کمکی بود که در جمله ها استفاده کردیم. در جمله دوم که قطعیتش بیشتر بود، از فعل کمکی Must استفاده کردیم؛ در جمله سوم اما از فعل کمکی Might. به افعال کمکی مانند Must و Might، افعال Modal می گوییم.

در جدول زیر نیز مثال هایی از کاربرد هر یک از افعال Modal آورده شده است.

Modal Verb Expressing Example
must Strong obligation You must stop when the traffic lights turn red.
logical conclusion / Certainty He must be very tired. He’s been working all day long.
must not prohibition You must not smoke in the hospital.
can ability I can swim.
permission Can I use your phone please?
possibility Smoking can cause cancer.
could ability in the past When I was younger I could run fast.
polite permission Excuse me, could I just say something?
possibility It could rain tomorrow!
may permission May I use your phone please?
possibility, probability It may rain tomorrow!
might polite permission Might I suggest an idea?
possibility, probability I might go on holiday to Australia next year.
need not lack of necessity/absence of obligation I need not buy tomatoes. There are plenty of tomatoes in the fridge.
should/ought to ۵۰ % obligation I should / ought to see a doctor. I have a terrible headache.
advice You should / ought to revise your lessons
logical conclusion He should / ought to be very tired. He’s been working all day long.
had better advice You ‘d better revise your lessons
آموزش فوق‌العاده حال استمراری انگلیسی + ویدیو
پیشنهاد مطلب

نحوه استفاده از افعال Modal در زمان گذشته

برای استفاده از افعال وجهی در زمان گذشته باید از فرمول زیر استفاده کنید:

modal + have + past participle

استثنا: در مورادی که افعال وجهی برای بیان تعهد، توانایی و یا عدم ضرورت در جمله می آیند از قسمت سوم فعل استفاده نمی شود. به مثال های زیر کنید:

تعهد:

حال = I must / have to work hard. — گذشته = I had to work hard.

توانایی:

حال = I can run fast. — گذشته = I could run fast when I was young.

عدم ضرورت:

حال = You don’t have to / needn’t take your umbrella. — گذشته = You didn’t have to / didn’t need to take your umbrella.

مثال های از کاربرد افعال وجهی در زمان گذشته

Modals in the Present Modals in the Past
Obligation You must / have to stop when the traffic lights are red. You had to stop.
Advice You should see a doctor. You should have seen a doctor
Prohibition You mustn’t smoke here. You mustn’t have smoked there.
Ability can run fast. could run fast. now I am old.
Certainty He has a Rolls Royce. He must be very rich.
He can’t be American. His English is terrible.
He must have been rich. He had a big house and an expensive car.
He can’t have written that poem. He was illiterate.
Permission Can I go out? She could drive her father’s car when she was only 15.
Possibility It may / can / could / might rain. It’s cloudy. I guess it may / can / could / might have been Lacy on the phone.
Lack of necessity You don’t have to / needn’t buy any tomatoes. There are plenty in the fridge. You didn’t have to / didn’t need to buy tomatoes.

انواع کاربرد افعال کمکی مدال Modal در گرامر انگلیسی

افعال مدال Modal هر کدام کاربردهای مختلفی دارند اما اگر بخواهیم همه کاربردهای افعال کمکی مدال را ذکر بزنیم، باید به موارد زیر اشاره کنیم:

 • Ability
 • Possibility
 • Permission
 • Offer Advice Suggestion and Recommendation
 • Obligation Necessity and Duty
 • Prohibition
 • Assumption Deduction and Certain Guesses
 • Permission and Request
 • Typical Occurrences
 • Unrealized Past Abilities and Possibilities
 • Expressing Regrets and Criticism
 • Wishes
 • Promise
 • Prediction
 • Instant Decisions
 • Hypothetical Situations
 • Past Habits
 • Future in the Past
 • Refusal
10 عبارت جالب در زبان انگلیسی بریتانیایی
پیشنهاد مطلب

نکات مهم در مورد افعال وجهی

همه افعال modal از یک سری ویژگی های مشترک پیروی می کنند:

 • آنها هرگز s, ed, ing نمی گیرند.
 • فعل بعد از آنها همواره به صورت ساده (مصدر بدون to) می آید یعنی فعل بعد از modal ها هرگز to , s, ed, ing نمی گیرد.
 • برای منفی کردن modal ها کافی است به آنها not اضافه کنیم .
 • برای سوالی کردن modal ها کافی است جای آنها را با فاعل عوض کنیم.

تست افعال وجهی در آزمون های زبان

Ex. Gold can combined(A) with silver in any(B) proportion, but alloys with 50 to(C) ۶۰ percent silver are(D) the strongest. (MSRT 96)

بعد از افعـال وجـهی (اینجا can) بایسـتی همـیشه از شکل سادۀ فعل استـفاده شود. در نتیـجه، در گزینۀ A، combined نادرست است. شکل صحیح، حالت مجهولی can be combined است.

نکتۀ مهم: بعد از همۀ افعال وجهی بایستی از شکل سادۀ فعل استفاده شود.

Ex. The sales associate promised(A) that our new mattress(B) would arrived(C) by noon on Saturday(D). (EPT 96)

بعد از همۀ افعال وجهی بایستی تنها از شکل سادۀ فعل استفاده شود. در نتیجه، در گزینۀ ۳، بعد از فعل وجهی would بجای arrived بایستی از شکل سادۀ arrive استفاده شود.

ویدیوی یادگیری تمام افعال مودال و کمکی زبان انگلیسی

در این ویدیوی بسیار کاربردی تمام افعال مدال و کمکی در زبان انگلیسی را یاد می گیرید.

 

منابع: فست زبان، delinglish، myenglishpages

لطفا امتیاز دهید
ارسال دیدگاه