0

آموزش گرامر انگلیسی مبحث قید Adverb

آموزش گرامر انگلیسی مبحث قید Adverb

تاپ زبان: در قسمت سوم از مجموعه آموزش گرامر انگلیسی به زبان ساده، قصد داریم شما را با مبحث قید در زبان انگلیسی آشنا کنیم و هر آنچه که برای یادگیری این مبحث نیاز دارید را به شما آموزش دهیم.

در این درس به شما تعریف قیدها و کاربردهای آن در زبان انگلیسی را همراه مثال آموزش خواهیم داد.

تعریف قید

قید بخشی از اجزای جمله است که برای توصیف یک فعل، صفت یا یک قید دیگر استفاده می شود. کلمه قید به ما چگونگی، کجا، چه زمانی، چقدر و با چه تکراری را نشان می دهد.

در واقع قید کلمه‌ای است که درمورد فعل توضیحات بیشتری به ما می گوید. مثال:

The man ran quickly.

آن مرد به‌سرعت دوید.

در مثال های زیر، قید بولد شده است و فعل توصیف شده آن نیز ایتالیک است.

 • John speaks loudly. (How does John speak?)
 • Afterwards she smoked a cigarette. (When did she smoke?)
 • Mary lives locally. (Where does Mary live?)

اما قیدها می توانند صفت‌ها یا قیدهای دیگر را نیز بیشتر توصیف کنند. به مثال‌های زیر توجه کنید:

توصیف بیشتر صفت:

 • – He is really handsome. (How handsome is he?)
 • – That was extremely kind of you.

توصیف بیشتر یک قید:

– She drives incredibly slowly. (How slowly does she drive?)
– He drives extremely fast.

تعریف قید
تعریف قید

نحوه تشکیل قید

بسیاری از قیدها با اضافه کردن ly به انتهای یک صفت ساخته می‌شوند:

 • quick (صفت) > quickly (قید)
 • careful (صفت) > carefully (قید)
 • beautiful (صفت) > beautifully (قید)

اما همه صفات برای اینکه به قید تبدیل شوند لزوما ly نمی گیرند. برخی قوانین برای املای تبدیل صفات به قید وجود دارد که در جدول زیر مشاهده می‌کنید:

در مورد Are you used to بیشتر یاد بگیرید
پیشنهاد مطلب
انتهای صفت اگر باشد چکاری انجام می‌دهد صفت قید
اغلب صفات اضافه شدن ly quick
nice
sole
careful
quickly
nicely
solely
carefully
-able or -ible تغییر e به y regrettable
horrible
regrettably
horribly
y تغییر y به ily happy happily
ic تغییر ic به ically economic economically

نکته مهم: توجه داشته باشید که همه کلماتی که به ly ختم می شوند لزوما قید نیستند. برای مثال کلمات زیر همگی صفت هستند:

friendly, lovely, lonely, neighborly

و برخی قیدها نیز وجود دارند که هیچ علامتی ندارند:

well, fast, very, never, always, often, still

انواع قید

قیدها براساس عملکردی که دارند به چندین دسته مختلف دسته بندی می شوند. در ادامه لیست انواع قید در زبان انگلیسی را برای شما آورده‌ایم:

قید حالت

قید حالت به ما شیوه یا حالت رخ دادن یک اتفاق را بیان می کند. این نوع از قید جواب سوالات “how” یا چگونه را به ما می دهد و عمدتا هم فعل را توصیف می کند.

مثال:

 • He speaks slowly. (How does he speak?)
 • They helped us cheerfully. (How did they help us?)
 • James Bond drives his cars fast. (How does James Bond drive his cars?)

نکته: ما معمولا از قید حالت با افعال پویا (فعال) استفاده می کنیم، نه با افعال ایستایی یا حالت. (افعال پویا مانند: work,swim, jump, move)

مثال:

 • He ran fast. She came quickly. They worked happily.
 • She looked beautifully. It seems strangely. They are happily.

نمونه هایی از قید حالت:

cheerfully, efficiently, painfully, secretly, quietly, peacefully, carefully, slowly, badly, closely, easily, well, fast, quickly, etc.

جایگاه قید حالت در جمله

مثال:

 • Unfortunately, I’ve got to work on Christmas Eve.
 • He slowly backed his car into the garage.
 • The horse whisked its tail angrily.
50 عبارت رایج مکالمه انگلیسی - درس 1 احوالپرسی
پیشنهاد مطلب

قید مکان

قیدهایی که به ما مکان رخ دادن چیزی را نشان می دهند و در واقع آنها پاسخ سوال “where” هستند. این نوع از قید نیز عمدتا فعل را توصیف می کند.

مثال:

 • Please sit here. (Where should I sit?)
 • They looked everywhere. (Where did they look?)
 • Two cars were parked outside. (Where were two cars parked?)

نمونه هایی از قید مکان:

off, above, abroad, far, on, away, back, here, out, outside, backwards, behind, in, below, down, indoors, downstairs, etc.

جایگاه قید مکان در جمله

مثال:

 • Next to the bookshelf was a fireplace.
 • I will here remark that our products are the best in the market.
 • Bring the boxes here.

قید زمان

این نوع از قید همانطور که از نام آن پیداست، زمان رخ دادن چیزی را برای ما توصیف می کند و در واقع آنها پاسخ سوال “when” هستند. این نوع از قید نیز عمدتا فعل را توصیف می کند.

مثال:

 • He came yesterday. (When did he come?)
 • I want it now. (When do I want it?)

نمونه هایی از قید زمان:

now, yesterday, soon, later, tomorrow, yet, already, tonight, today, then, last month/year, etc.

جایگاه قید زمان در جمله

مثال:

 • Tomorrow I’m going to Dublin.
 • We’ve already eaten dinner.
 • Journalists will be able to preview the exhibition tomorrow.

قید تکرار

این نوع از قید میزان تکرار یک اتفاق را برای ما بیان می کند.

مثال:

 • Always: He is always ready to take on heavy responsibilities.
 • Usually: We usually go to restaurant on Sundays.
 • Regularly: I communicate with him regularly by letter.

نمونه هایی از قید تکرار:

always, sometimes, often/frequently, normally/generally, usually, occasionally, seldom, rarely/hardly ever, never, etc.

روزهای هفته به انگلیسی + فیلم تلفظ صحیح
پیشنهاد مطلب

جایگاه قید تکرار در جمله

قید تکرار در هر ۳ جایگاه جمله می تواند قرار بگیرد:

مثال:

 • Sometimes I see him at the supermarket.
 • I see him at the supermarket sometimes.
 • I sometimes see him at the supermarket.

قید مقدار

این نوع قید میزان و گستره یک اتفاق را برای ما توصیف می کند. این نوع از قید جواب سوال “how much” یا “to what degree” را به ما می دهد.

مثال:

 • She entirely agrees with him. (How much does she agree with him?)
 • Mary is very beautiful. (To what degree is Mary beautiful? How beautiful is Mary?)
 • He drove quite dangerously. (To what degree did he drive dangerously? How dangerously did he drive?)

نمونه هایی از قید مقدار:

quite, fairly, too, enormously, entirely, very, extremely, rather, almost, absolutely, just, barely, completely, enough, etc.

جایگاه قید مقدار در جمله

I can hardly believe you said that.

انواع قید را بصورت خلاصه در تصویر زیر مشاهده می کنید:

آموزش گرامر به زبان ساده - انواع قید

جایگاه قید براساس کلمه‌ای که توصیف می‌کند

آموزش گرامر به زبان ساده - جایگاه قید

در ادامه به بررسی جایگاه قید در جملات انگلیسی خواهیم پرداخت. بطور کلی قیدها می توانند در ابتدای جمله، وسط و انتهای جمله قرار بگیرند.

قید همراه فعل

در صورتیکه قید یک فعل را توصیف می کند می تواند در یکی از ۳ جایگاه زیر قرار بگیرد:

I will read a book. Now قبل از فاعل 
read books. often I بین فاعل و فعل
carefully read books بعد از فعل در انتهای جمله

قید همراه با قید / صفت

در این حالت معمولا قید بعد از کلمه‌ای که آن را توصیف می کند قرار می گیرد.

صفت قید
look. dirty really She gave him a
قید قید
study English. often quite We

منبع

لطفا امتیاز دهید
ارسال دیدگاه